Disclaimer

COPYRIGHT / DISCLAIMER / ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE HAPPYCOPY.NL

Door de website www.happycopy.nl openen, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt. Het tekst- en beeldmateriaal op de website mag NIET worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, aangepast, verzonden of uitgezonden indien u schriftelijke toestemming heeft van Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag. Een uitzondering hierop is wanneer u een positieve promotie maakt voor onze diensten en/of producten. Voor verzoeken kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

In geen geval kan Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website www.happycopy.nl

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, woord- & beeldlogo’s en iconen die betrekking hebben op Happy Copy, Kopiëer- & Printservice te Den Haag, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet. U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of het welk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen.

Dick Vrolijk is de intellectuele eigenaar, auteursrecht-, beeldrecht en kopijrechthouder van: De naam ‘Happy Copy’ en het Happy Copy, Kopieer- & Printservice, het woordlogo ‘Happy Copy’ in cartoon lettertype en het beeldlogo met de cartoonblaadjes. En de Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag huisstijl uitgebracht op drukwerk, kleding en promotieartikelen. Daarnaast zijn ook alle digitale logo’s en producten, zoals: de website, het webdesign, banners, buttons, e-mailings eigendom van Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag. Op alle in deze alinea genoemde items berust het beeldrecht, auteursrecht en databankenrecht. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing. Al het werk van Happy Copy | Den Haag is auteursrechtelijk beschermd bij PictoRight Inschrijfnr: 25203 www.pictoright.nl

Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag en Dick Vrolijk kunnen niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag behoudt zich als oprichter, het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder daar melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

De bepalingen en voorwaarden in deze DISCLAIMER zijn niet locatie of tijd gebonden, rechten zullen niet worden overgedragen en het gebruikersrecht of het uitleenrecht zal slechts na toetsing van het doel schriftelijk kunnen worden verleend voor een bepaalde tijd. Merknamen en handelsmerken gebruikt op deze website zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden uitsluitend voor beschrijvende doeleinden gebruikt.

Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een schadevergoeding verschuldigd zijn. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen per direct te staken.

Overheid – Auteurswet 1912 | Wikipedia – Auteursrecht | Justitie – Auteursrecht

©+® 1996- 2020 |  Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag

Happy Copy